Adatkezelési Tájékoztató

 

Alulírott, mint a biolpszich2022.medicast.eu platform (a továbbiakban: „Portál”, amely magában foglalja a mögöttes adatbázist, kommunikációs csatornát és a biolpszich2022.medicast.eu honlapot, mint a Portál megjelenési formáját) Felhasználója önkéntesen, kifejezetten és egyértelműen a megfelelő részletes és egyértelmű tájékoztatás alapján és a Portál Adatkezelési és Adatvédelmi Tájékoztatójának (a továbbiakban: „Tájékoztató”) ismeretében, valamint az abban meghatározott jogalapok alapján az alábbi adatkezelési hozzájáruló nyilatkozatot teszem: Jelen nyilatkozat aláírásával kijelentem, hogy hozzájárulok ahhoz, hogy a Tájékoztatóban meghatározott feltételeknek megfelelően, a regisztráció során és a Tájékoztatóban megjelölt Adatkezelő a Portál használatához szükséges személyes adataimat („Személyes Adatok”) a Portál használatával kapcsolatos feladatok ellátásához szükséges mértékben kezelje, valamint a Tájékoztatóban meghatározottak szerint az Adatfeldolgozó feldolgozza és egyes esetekben továbbítsa a Személyes Adatokat.

 

Tudomásul veszem, hogy a jelen nyilatkozatomban foglalt hozzájárulásom alapján történő adatkezelésre a Tájékoztató, illetve a mindenkor hatályos adatvédelmi jogszabályok, így különösen, de nem kizárólag az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (”Info tv.”);, az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679. sz. –természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló –rendeletének („GDPR”) rendelkezései vonatkoznak. Tudomásul veszem továbbá, hogy az Adatkezelő az Info tv. és a GDPR 6. cikk (1) bekezdés (a), (c) és (f) pontjaiban meghatározott jogalapok alapján kezeli a Személyes Adatokat.

 

Jelen nyilatkozat aláírásával kijelentem, hogy az adatkezeléssel kapcsolatos tényeket, így különösen az adatkezelés jogalapjára a kezelt adatok körére, az adatkezelés céljára és időtartamára, az adatkezeléssel kapcsolatos jogaimra és kötelezettségeimre, a rendelkezésemre álló jogorvoslati lehetőségekre vonatkozó tájékoztatást a Tájékoztatóból megismertem, azokat megértettem. Kijelentem, hogy ezen hozzájárulásomat önkéntesen, kifejezetten és egyértelműen, a megfelelő részletes és egyértelmű tájékoztatás és a vonatkozó jogszabályi rendelkezések ismeretében tettem meg.

 

Tudomással bírok arról, hogy a jelen hozzájáruló nyilatkozatot bármikor korlátozás, feltétel és indokolás nélkül visszavonhatom. A fentieket, valamint a Tájékoztatót megismertem, az abban leírtakat elfogadom, önkéntesen, kifejezetten és egyértelműen a Személyes Adataimnak a Tájékoztató és jelen Nyilatkozat szerint történő kezeléséhez, feldolgozásához és továbbításához.